Lucrăm în mod sănătos şi sigur

Fiind unul dintre cei mai importanţi furnizori mondiali de echipamente individuale de protecţie pentru protecţia muncii în medii industriale, uvex oferă un concept de siguranţă din cap până în picioare. Desigur, acest lucru ne obligă şi în ceea ce priveşte angajaţii noştri.

Securitatea muncii la uvex

Fiind unul dintre cei mai importanţi furnizori de echipamente individuale de protecţie din lume pentru protecţia muncii în medii industriale, luăm foarte în serios siguranţa la locul de muncă. Conceptul de siguranţă uvex din cap până în picioare este, de asemenea, utilizat în multe domenii în propriile noastre companii.

În acest scop, uvex group operează un sistem de management al securităţii muncii bazat pe OHRIS (Occupational Health and Risk Management System) sau LV 21 – şi îndeplineşte, de asemenea, cerinţele ILO-OSH 2001.

1. Siguranţă şi sănătate pentru toată lumea

Ca parte a strategiei noastre pentru siguranţa şi sănătatea în muncă, ne asigurăm cu prioritate că efectele adverse asupra siguranţei şi sănătăţii angajaţilor şi terţilor sunt minimizate şi că siguranţa şi protecţia sănătăţii angajaţilor este îmbunătăţită în mod continuu pentru a se atinge cel mai bun nivel posibil.

2. Siguranţa ca sarcină de gestionare

Ca parte a strategiei noastre pentru siguranţa şi sănătatea în muncă, ne asigurăm cu prioritate că toţi managerii identifică şi respectă obligaţiile publice legale care trebuie respectate de organizaţie şi alte obligaţii voluntare în conformitate cu cele mai recente actualizări.

3. Siguranţa implică pe toată lumea

Ca parte a strategiei noastre pentru siguranţa şi sănătatea în muncă, ne asigurăm cu prioritate că toţi angajaţii sunt obligaţi în egală măsură să participe activ la protecţia muncii şi să se comporte întotdeauna într-un mod sigur şi conform normelor de sănătate, atât în ceea ce priveşte propria lor sănătate cât şi în ceea ce priveşte protecţia terţilor.

4. Siguranţa trebuie să fie transparentă şi verificabilă

Ca parte a strategiei noastre pentru siguranţa şi sănătatea în muncă, ne asigurăm cu prioritate că sunt stabilite obiective concrete şi cuantificabile privind siguranţa şi protecţia muncii.

Asistenţa medicală la locul de muncă, protecţia sănătăţii la locul de muncă, prevenirea accidentelor şi a bolilor şi siguranţa unităţilor de producţie ale companiei sunt obiective explicite ale companiei. Scopul este evitarea completă a accidentelor de muncă la o locaţie (fără accidente de muncă, fără timpi de inactivitate cauzate de accidente de muncă) şi evitarea accidentelor rutiere pe drumul spre/de la locul de muncă şi a accidentelor în timpul deplasărilor în interes de serviciu (conform definiţiei asociaţiei profesionale) la toate unităţile de producţie şi în toate locaţiile de comercializare.

uvex şi Regulamentul UE privind produsele chimice REACH

Regulamentul privind produsele chimice REACH („Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals” – în limba română, de exemplu „înregistrarea, evaluarea, autorizarea produselor chimice”) a reglementat începând cu 1 iunie 2007 legislaţia privind produsele chimice în UE [Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]. Este de la sine înţeles că uvex respectă pe deplin obligaţiile care decurg din obiectivele REACH şi implementarea acestora. Scopul nostru este protejarea sănătăţii umane şi a mediului. Mai multe informaţii şi îndrumări privind REACH:

Scopul REACH

Protejarea sănătăţii umane şi a mediului împotriva pericolelor prezentate de substanţele chimice este obiectivul REACH. În calitate de producător sau importator, uvex este obligată să identifice riscurile. În cadrul înregistrării substanţelor chimice, trebuie furnizate informaţii privind potenţialul de pericol, utilizarea şi măsurile de gestionare a riscurilor. Evaluarea datelor depuse privind substanţele este efectuată de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Scopul este de a utiliza substanţe chimice cu cel mai mic risc posibil pentru oameni şi mediu.

Implementarea REACH la uvex

Măsurile luate la uvex pentru a implementa obiectivul REACH sunt:

  • Contact strâns şi schimb de informaţii cu furnizorii şi producătorii în legătură cu REACH
  • Evaluarea efectelor REACH, de exemplu prin înregistrarea tuturor substanţelor prelucrate în produsele noastre sau prin evaluarea acestor date cu privire la viitoarele riscuri de aprovizionare şi înregistrare, dacă este necesar
  • Evitarea strictă a substanţelor clasificate cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) – acelaşi lucru este valabil şi pentru substanţele persistente, bioacumulative sau clasificate drept toxice (PBT)
  • Concentrarea pe materii prime pe bază de polimeri care, conform Institutului Federal pentru Protecţia şi Medicina Muncii (BAuA), nu se încadrează în reglementările REACH
  • Nicio obligaţie de înregistrare pentru produsele uvex, deoarece acestea nu eliberează substanţe ca şi produse în sensul Regulamentului REACH

Dacă aveţi întrebări despre SVHC în produsele uvex safety group, vă rugăm să ne contactaţi la svhc-safety@uvex.de şi să indicaţi codul de produs şi descrierea produsului. Vă vom răspunde cât mai curând posibil.

Lista substanţelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită (substanţe SVHC)

De mai multe ori pe an, Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) completează lista substanţelor candidate SVHC cu aşa-numitele „substanţe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” („substances of very high concern” – sau „SVHC”) cu alte substanţe. Aceste substanţe SVHC îndeplinesc criteriile de clasificare ca:

  • substanţe CMR (cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere)
  • substanţe PBT (persistente, bioacumulative şi toxice)
  • substanţe vPvB (foarte persistente şi foarte bioacumulative)
  • sau ca substanţe cu efecte grave similare – cum ar fi disruptoare endocrine, adică cu efecte deosebit de nedorite asupra oamenilor şi mediului (astfel cum s-a definit la articolul 57 REACH)

Pe site-ul ECHA veţi găsi versiunea actuală a listei de substanţe candidate SVHC.

Serviciul german de asistenţă REACH-CLP-Biozid Helpdesk

Serviciul de asistenţă REACH-CLP-Biozid-Helpdesk (link extern) întiinţat de Institutul Federal pentru Protecţia şi Medicina Muncii (BAuA) furnizează informaţii producătorilor, importatorilor şi utilizatorilor de substanţe chimice şi produse biocide. Aici găsiţi răspunsuri la întrebările referitoare la reglementările REACH, CLP şi privind biocidele, de la înregistrare, evaluare şi autorizare până la clasificare şi etichetarea substanţelor chimice şi a biocidelor.

Siguranţa produselor şi substanţe periculoase interzise la uvex

În special, produsele care ating pielea – inclusiv echipamentele individuale de protecţie – sunt supuse unor criterii stricte la uvex care depăşesc cu mult cerinţele directivelor UE în ceea ce priveşte siguranţa produselor şi impactul asupra mediului. Oferim doar produse care nu conţin ingrediente periculoase şi nu dăunează utilizatorului sau mediului.

Utilizarea de substanţe nocive este strict interzisă în produsele uvex. Dacă, în cazuri excepţionale, utilizarea lor este inevitabilă, se aplică condiţii foarte stricte de utilizare, astfel încât riscul pentru utilizator şi mediu să poată fi exclus în orice moment. Detalii suplimentare sunt disponibile în lista noastră cu substanţe periculoase interzise. Conformitatea cu toate valorile limită din această listă este verificată periodic de laboratoare independente.