Declaraţie de confidențialitate (versiunea: decembrie 2017)

Ne bucură extrem de mult interesul pe care îl manifestaţi faţă de compania noastră. Protecţia datelor reprezintă o prioritate importantă pentru conducerea companiei UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG şi societăţile afiliate ale acesteia (în continuare aceste societăţi sunt denumite colectiv „uvex group”).

Utilizarea paginilor web ale uvex group este posibilă, în principiu, fără indicarea de date cu caracter personal. Totuşi, dacă o persoană vizată doreşte să utilizeze servicii speciale oferite de compania noastră prin intermediul paginii noastre web poate deveni necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară şi nu există nicio bază legală pentru o astfel de prelucrare, de regulă solicităm un consimţământ din partea persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoanei vizate, se realizează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi în concordanţă cu dispoziţiile referitoare la protecţia datelor specifice ţării şi aplicabile pentru uvex group. Prin intermediul acestei declaraţii de confidențialitate, compania noastră doreşte să aducă la cunoştinţa publicului general natura, scopul şi domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm şi prelucrăm. De asemenea, persoanele vizate sunt informate, prin această declaraţie de confidențialitate, în legătură cu drepturile de care beneficiază.

În calitate de operator responsabil cu prelucrarea datelor, uvex group a implementat numeroase măsuri tehnice şi organizatorice pentru a oferi o protecţie cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin această pagină web. Totuşi, transmiterea de date prin internet poate prezenta în principiu lacune de securitate, de aceea nu putem garanta o protecţie absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu, telefonic.

1. Definiţii ale termenilor

Declaraţia de confidențialitate a uvex group se bazează pe termenii utilizaţi de autoritatea de reglementare europeană la adoptarea Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD). Declaraţia noastră de confidențialitate trebuie să poată fi citită şi înţeleasă cu uşurinţă atât de publicul general cât şi de clienţii şi partenerii noştri de afaceri. În acest sens ne dorim să explicăm înainte de toate termenii utilizaţi.

În această declaraţie de confidențialitate utilizăm, printre altele, următorii termeni:

a) date cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, la un număr de identificare, la date de localizare, la un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

b) persoană vizată

Persoană vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor.

c) prelucrare

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

d) restricţionarea prelucrării

Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

e) creare de profiluri

Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

f) pseudonimizare

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure imposibilitatea de atribuire a respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) operator sau operator responsabil cu prelucrarea datelor

Operator sau operator responsabil cu prelucrarea datelor înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern al statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern al statelor membre.

h) persoană împuternicită de operator

Persoană împuternicită de operator înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) destinatar

Destinatar înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern al statelor membre nu sunt considerate destinatari.

j) parte terţă

Parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal. În ceea ce priveşte o companie din cadrul uvex group, societăţile afiliate ale acestei companii nu sunt considerate părţi terţe.

k) consimţământ

Consimţământ înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

2. Numele şi adresa operatorului responsabil cu prelucrarea datelor

În conformitate cu prevederile din Regulamentul general privind protecţia datelor, alte legi de protecţie a datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene şi alte prevederi legate de protecţia datelor, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor este:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Deutschland

Telefon: 49(0)911-9736-1592

Adresă de e-mail: O.Roth@uvex.de

Site web: www.uvex.de

3. Numele şi adresa responsabilului cu protecţia datelor

Responsabilul cu protecţia datelor pentru operator este:

Otto Roth

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG

Würzburger Straße 181

90766 Fürth

Deutschland

Telefon: + 49(0)911-9736-1592

Adresă de e-mail: O.Roth@uvex.de

Site web: www.uvex.de

Fiecare persoană vizată poate să ia legătura în orice moment şi direct cu responsabilul nostru cu protecţia datelor dacă are întrebări sau sugestii privind protecţia datelor.

4. Module cookie

Paginile web ale uvex group utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fişiere text care sunt preluate printr-un browser web pe un sistem informatic şi stocate acolo.

Există o serie de pagini web şi servere care utilizează module cookie. Multe module cookie conţin un aşa-numit identificator cookie. Un identificator cookie este un identificator unic al modului cookie. Este compus dintr-un şir de caractere prin care paginile web şi serverele pot fi alocate la browserul web concret în care a fost stocat modulul cookie. Acest lucru permite ca paginile web şi serverele să deosebească browserul individual al persoanei vizate de alte browsere web care conţin alte module cookie. Un anumit browser web poate fi recunoscut şi identificat cu ajutorul identificatorului cookie unic.

Prin utilizarea modulelor cookie, uvex group poate pune la dispoziţia utilizatorilor acestei pagini web servicii mai accesibile, ceea ce nu ar fi fost posibil fără aplicarea modulelor cookie.

Cu ajutorul unui modul cookie, informaţiile şi ofertele de pe pagina noastră web pot fi optimizate avându-se în vedere utilizatorul. Modulele cookie ne permit, aşa cum s-a specificat mai sus, să recunoaştem utilizatorii paginii noastre web. Scopul acestei recunoaşteri este de a facilita utilizarea paginii noastre web de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unei pagini web care utilizează module cookie nu trebuie să își introducă datele de acces la fiecare accesare a paginii web, deoarece acest pas este preluat de pagina web şi de modulul cookie stocat pe computerul utilizatorului. Un alt exemplu este modulul cookie al unui coş de cumpărături de la un magazin online. Magazinul online ţine minte articolele pe care un client le-a pus în coşul de cumpărături virtual, prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate bloca oricând aplicarea modulelor cookie pe pagina noastră web folosind o setare corespunzătoare a browserului web utilizat şi, astfel, poate refuza permanent aplicarea modulelor cookie. De asemenea, modulele cookie deja aplicate pot fi şterse oricând din browserul web sau cu alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele web uzuale. Dacă persoana vizată dezactivează aplicarea modulelor cookie în browserul web utilizat, este posibil să nu fie complet funcţionale toate funcţiile paginii noastre web.

5. Colectarea de date şi informaţii generale

Paginile web ale uvex group colectează o serie de date şi informaţii generale de fiecare dată când o persoană vizată sau un sistem automat accesează aceste pagini web. Aceste date şi informaţii generale sunt stocate în fişierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate (1) tipurile şi versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) pagina web de pe care un sistem de accesare ajunge pe pagina noastră web (aşa-numite pagini de trimitere), (4) subpaginile web care sunt trimise pe pagina noastră web printr-un sistem de accesare, (5) data şi ora unei accesări a paginii noastre web, (6) o adresă protocol internet (adresă IP), (7) furnizorul de servicii internet al sistemului de accesare şi (8) alte date şi informaţii similare, care pot fi utilizate în caz de atacuri asupra sistemelor noastre informatice.

La utilizarea acestor date şi informaţii generale, uvex group nu trage concluzii cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informaţii sunt necesare pentru (1) a livra în mod corect conţinutul paginii noastre web, (2) a optimiza conţinutul paginii noastre web, precum şi publicitatea acesteia, (3) a asigura funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre informatice şi a tehnologiei paginii noastre web, precum şi pentru (4) a furniza autorităţilor de aplicare a legii informaţiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Drept urmare, aceste date şi informaţii colectate anonim sunt analizate de uvex group statistic şi cu scopul de a spori protecţia datelor şi securitatea datelor în compania noastră şi pentru a asigura un nivel optim de protecţie pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fişierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

6. Înregistrarea pe pagina noastră web

Persoana vizată are posibilitatea să se înregistreze pe pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor cu indicarea de date cu caracter personal. Interfața de introducere care este utilizată pentru înregistrare determină ce date cu caracter personal sunt transmise la operatorul responsabil cu prelucrarea datelor. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate şi stocate exclusiv pentru uz intern de către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pentru scopurile acestuia. Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor poate să solicite transmiterea la una sau mai multe persoane împuternicite de operator, de exemplu unui serviciu de coletărie, care utilizează de asemenea date cu caracter personal exclusiv pentru un scop intern care este atribuibil operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

Prin înregistrarea pe pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii internet (ISP) şi utilizată de persoana vizată, data şi ora înregistrării sunt, de asemenea, stocate. Stocarea acestor date se face în contextul în care aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre, şi, dacă este necesar, aceste date fac posibilă investigarea infracţiunilor comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru a proteja operatorul responsabil cu prelucrarea datelor. În principiu, aceste date nu sunt transmise către părţi terţe, cu excepţia cazului în care există o obligaţie legală de a transmite datele sau în cazul în care transferul serveşte urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, este menită să permită operatorului responsabil cu prelucrarea datelor să ofere persoanei vizate conţinuturi sau servicii care, datorită naturii subiectului în cauză, pot fi oferite doar utilizatorilor înregistraţi. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice în orice moment datele cu caracter personal specificate la înregistrare sau să le şteargă complet din fondul de date al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor va furniza în orice moment informaţii la cerere fiecărei persoane vizate cu privire la ce date cu caracter personal cu privire la persoana vizată sunt stocate. De asemenea, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor va rectifica sau va şterge datele cu caracter personal, la cererea sau indicaţia persoanei vizate, în măsura în care nu există obligaţii legale de stocare. Un responsabil cu protecţia datelor desemnat nominal în această declaraţie de confidențialitate, precum şi totalitatea angajaţilor operatorului responsabil cu prelucrarea datelor sunt la dispoziţia persoanei vizate în acest sens ca persoane de contact.

7. Abonarea la buletinele noastre informative

Pe paginile web ale uvex group, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la buletinul informativ al companiei noastre. Interfața de introducere utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor la comandarea buletinului informativ.

Uvex group îşi informează clienţii şi partenerii de afaceri în mod regulat prin intermediul unui buletin informativ în legătură cu ofertele companiei. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă şi (2) persoana vizată s-a înregistrat pentru primirea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă prima dată de persoana vizată pentru primirea buletinului informativ, din motive juridice, în procedura de dublu opt-in (confirmare). Acest e-mail de confirmare este folosit pentru a verifica dacă deținătorul adresei de e-mail ca persoană vizată a autorizat primirea buletinului informativ.

În timpul înregistrării la buletinul informativ, vom stoca, de asemenea, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii internet (ISP) computerului utilizat de către persoana vizată la momentul înregistrării, precum şi data şi ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a determina o (posibilă) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară, şi, prin urmare, serveşte la protecţia legală a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul unei înregistrări la buletinul informativ vor fi folosite numai pentru trimiterea buletinului nostru informativ. În plus, abonaţii la buletinul nostru informativ pot fi informaţi prin e-mail, dacă acest lucru este necesar pentru funcţionarea serviciului de buletin informativ sau dacă este necesară o înregistrare, cum ar putea fi în cazul modificărilor aduse ofertei de buletin informativ sau în cazul unei modificări a circumstanţelor tehnice. Nu se va efectua niciun transfer de date cu caracter personal colectate în cadrul serviciului de buletin informativ către părţi terţe. Abonarea la buletinul nostru informativ poate fi reziliată de către persoana vizată, în orice moment. Consimţământul pentru stocarea datelor cu caracter personal dat de persoana vizată pentru primirea buletinului informativ poate fi retras în orice moment. În fiecare buletin informativ se găseşte un link corespunzător pentru retragerea consimţământului. De asemenea, este posibilă dezabonarea de la primirea buletinului informativ în orice moment, în mod direct pe pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor sau prin comunicarea acestui lucru într-un mod diferit operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

8. Urmărire prin buletine informative

Buletinele informative ale uvex group conţin aşa-numiţi pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un element grafic în miniatură integrat în aceste e-mail-uri, trimis în format HTML pentru a permite înregistrarea de fişiere jurnal şi analiza acestor fişiere jurnal. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eşecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire integrat, uvex group poate vedea dacă şi când a fost deschis un e-mail de către o persoană vizată şi care linkuri din e-mail au fost accesate de către persoana vizată.

Astfel de date cu caracter personal colectate prin pixelii de urmărire din buletinele informative sunt stocate şi analizate de către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor sau de persoana împuternicită de operator, cu scopul de a optimiza procesul de trimitere a buletinului informativ, precum şi pentru a adapta şi mai bine conţinutul viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Persoanele vizate au dreptul de a revoca în orice moment declaraţia de consimţământ separată dată prin intermediul procedurii de dublu opt-in (confirmare). După o revocare, aceste date cu caracter personal vor fi şterse de către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor. Uvex group consideră în mod automat drept revocare dezabonarea de la primirea buletinului informativ.

9. Posibilitate de contact prin pagina web

Paginile web ale uvex group conţin, conform cerinţelor legale, informaţii care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum şi comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a aşa-numitei poşte electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată ia legătura cu operatorul responsabil cu prelucrarea datelor prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de către persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de o persoană vizată către operatorul responsabil cu prelucrarea datelor sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer de date cu caracter personal către părţi terţe.

10. Funcţia de comentarii pe blog pe pagina web

Uvex group oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale la articolele publicate pe un blog care se află pe pagina web a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor. Un blog este un portal web, de regulă accesibil public, în care una sau mai multe persoane, numite bloggeri sau bloggeri web, pot posta articole sau îşi pot nota gândurile în aşa-numite postări de blog. De regulă, părţi terţe pot lăsa comentarii la postările de blog.

Dacă o persoană vizată lasă un comentariu pe blogul publicat pe această pagină web, pe lângă comentariile făcute de persoana vizată sunt stocate şi publicate şi informaţii privind data/ora comentariului, precum şi numele de utilizator (pseudonim) ales de persoana vizată. De asemenea, este înregistrată şi adresa IP atribuită de furnizorul de servicii internet (ISP) persoanei vizate. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate şi pentru cazul în care persoana vizată încalcă drepturile părţilor terţe sau postează conţinut ilegal printr-un comentariu. Stocarea acestor date cu caracter personal este, drept urmare, în interesul propriu al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor, pentru ca acesta să se poată disculpa în cazul unei încălcări a legii. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise către părţi terţe, cu excepţia cazului în care un astfel de transfer este prevăzut de lege sau serveşte la apărarea legală a operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

11. Ştergerea şi blocarea obişnuită a datelor cu caracter personal

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor va prelucra şi va stoca datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru a-şi îndeplini scopul de stocare sau pe perioada care este prevăzută de organul legislativ european sau de alţi legiuitori în legi sau regulamente care trebuie respectate de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor.

În cazul în care scopul de stocare nu se aplică, sau în cazul în care perioada de stocare prevăzută de organul legislativ european sau un alt legiuitor competent expiră, datele cu caracter personal sunt blocate sau şterse în mod obişnuit, în conformitate cu cerinţele legale.

12. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul conferit de organul legislativ european de a solicita operatorului responsabil cu prelucrarea datelor confirmarea faptului dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc. Dacă o persoană vizată doreşte să îşi exercite acest drept de confirmare, poate să ia legătura oricând cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a obţine în orice moment de la responsabil cu prelucrarea datelor informaţii gratuite despre datele cu caracter personal stocate care o privesc şi o copie a acestor informaţii. De asemenea, organul legislativ european acordă acces la următoarele informaţii:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă
 • existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării
 • existenţa dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informaţiile disponibile cu privire la originea datelor
 • existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, conform articolului 22 alineatele (1) şi (4) din RGPD, precum şi – cel puţin în cazurile respective – informaţii pertinente privind logica utilizată, precum şi importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

Mai mult, persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională. În caz afirmativ, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate referitoare la transfer.

Dacă o persoană vizată doreşte să îşi exercite acest drept de acces, poate să ia legătura oricând cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a solicita neîntârziat rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. De asemenea, ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Dacă o persoană vizată doreşte să îşi exercite acest drept la rectificare, poate să ia legătura oricând cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

d) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a solicita operatorului ştergerea neîntârziată a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive şi dacă prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate.
 • Persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea, sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern al statului membru sub incidenţa căruia se află operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.

Dacă se aplică unul dintre motivele menţionate mai sus şi o persoană vizată doreşte să solicite ştergerea datelor cu caracter personal stocate de uvex group, respectiva persoană vizată poate lua legătura în orice moment cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor. Responsabilul cu protecţia datelor al uvex group sau un alt angajat al operatorului se va asigura cu promptitudine că cererea de ştergere este îndeplinită fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de uvex group şi compania noastră, în calitate de operator, este obligată, în temeiul articolului 17 alineatul (1) din RGPD, să le şteargă, uvex group, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costurile implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a-i informa pe ceilalţi operatori responsabili cu prelucrarea datelor, care prelucrează datele cu caracter personal făcute publice, că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori responsabili cu prelucrarea datelor a oricăror linkuri către respectivele date cu caracter personal sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal, cu condiţia ca prelucrarea să nu fie necesară. Responsabilul cu protecţia datelor al uvex group sau un alt angajat al operatorului va lua măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricţionarea prelucrării

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a solicita operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea acestor date cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, şi încă nu este sigur dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

Dacă se aplică unul dintre cazurile menţionate mai sus şi o persoană vizată doreşte să solicite restricţionarea datelor cu caracter personal stocate de uvex group, respectiva persoană vizată poate lua legătura în orice moment cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor. Responsabilul cu protecţia datelor al uvex group sau un alt angajat al operatorului va lua măsurile pentru restricţionarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a primi datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, dacă prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în exercitarea unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.

De asemenea, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, în temeiul articolului 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obţine transferul datelor cu caracter personal direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

Pentru punerea în aplicare a dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizată poate lua legătura în orice moment cu responsabilul cu protecţia datelor numit de uvex group sau cu un alt angajat al operatorului.

g) Dreptul la opoziţie

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru este valabil şi pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziţii.

În cazul unei opoziţii, uvex group nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care putem demonstra că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal de către uvex group are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc. Acest lucru este valabil şi pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării de către uvex group în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop de către uvex group.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de către uvex group în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru exercitarea dreptului la opoziţie, persoana vizată poate lua legătura direct cu responsabilul cu protecţia datelor al uvex group sau cu un alt angajat al operatorului. În plus, în contextul utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

h) Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, atâta timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau (2) nu este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern al statului membru care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate sau (3) nu are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi operator sau (2) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate, uvex group pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată doreşte să îşi exercite drepturile privind procesul decizional automatizat, poate să ia legătura oricând cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

i) Dreptul de a retrage un consimţământ privind protecţia datelor

Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul conferit de organul legislativ european de a retrage în orice moment un consimţământ dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată doreşte să îşi exercite dreptul de a retrage un consimţământ, poate să ia legătura oricând cu responsabilul nostru cu protecţia datelor sau cu un alt angajat al operatorului responsabil cu prelucrarea datelor.

13. Protecţia datelor pentru depunerea de candidaturi şi în procedura de recrutare

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor în scopul desfăşurării procedurii de recrutare. Prelucrarea poate avea loc şi pe cale electronică. Acesta este cazul, în special, dacă un candidat transmite operatorului responsabil cu prelucrarea datelor documentele corespunzătoare necesare pentru procesul de recrutare pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web pe pagina web. În cazul în care operatorul responsabil cu prelucrarea datelor încheie un contract de muncă cu un candidat, datele transmise vor fi stocate în scopul derulării raportului de muncă, în conformitate cu cerinţele legale. Dacă operatorul responsabil cu prelucrarea datelor nu încheie un contract de muncă cu candidatul, documentele necesare pentru procesul de recrutare sunt şterse automat la două luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiţia să nu existe alte interese legitime ale operatorului care se opun ştergerii sau în cazul în care candidatul a aprobat o perioadă de stocare mai mare de până la max. 6 luni după notificarea deciziei de refuz. Alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, o sarcină a probei într-o procedură prevăzută conform Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

14. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Facebook

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale companiei Facebook. Facebook este o reţea socială.

 • reţea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care de obicei le permite utilizatorilor să comunice între ei şi să interacţioneze într-un spaţiu virtual. O reţea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii şi experienţe sau permite comunităţii de internet să furnizeze informaţii personale sau legate de afaceri. Facebook permite utilizatorilor reţelei sociale, printre altele, crearea de profiluri private, încărcarea de fotografii şi crearea de reţele prin cereri de prietenie.

Compania operatoare a serviciului Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. În cazul în care o persoană vizată trăieşte în afara SUA sau Canadei, operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Facebook (modul de extensie Facebook), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta Facebook, o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare de la Facebook. O prezentare generală a tuturor modulelor de extensie Facebook este disponibilă la adresa https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Facebook află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul de Facebook, Facebook va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta Facebook şi asociate de Facebook cu contul de Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Facebook integrate pe pagina noastră web, de exemplu butonul „Îmi place”, sau dacă persoana vizată face un comentariu, Facebook asociază aceste informaţii cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate şi stochează aceste date cu caracter personal.

Facebook primeşte, prin componenta Facebook, informaţii despre o vizită a persoanei vizate pe pagina noastră web, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de Facebook în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Facebook. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către Facebook nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de Facebook înainte de accesarea paginii noastre web.

Directiva privind protecţia datelor publicată de Facebook, care este disponibilă la adresa de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, în acelaşi document se explică ce opţiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja viaţa privată a persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opţiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmiterii datelor către Facebook, de exemplu Facebook Blocker oferit de Webgraph. Astfel de aplicaţii pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date către Facebook.

Măsurarea conversiei cu ajutorul pixelului pentru acţiunile vizitatorilor oferit de Facebook

Cu consimţământul dumneavoastră, pe care l-aţi dat prin următoarea declaraţie

„Sunt de acord cu utilizarea pixelului pentru acţiunile vizitatorilor oferit de Facebook”

am integrat pe pagina noastră web „pixelul pentru acţiunile vizitatorilor” oferit de

Facebook Inc.

1601 S. California Ave,

Palo Alto, CA 94304, SUA

(„Facebook”)

. În felul acesta poate fi monitorizat comportamentul utilizatorilor după ce sunt redirecţionaţi către pagina web a furnizorului făcând clic pe o reclamă Facebook. Acest proces serveşte la evaluarea eficienţei reclamelor Facebook pentru scopuri statistice şi de cercetare a piesei şi poate ajuta la optimizarea viitoarelor acțiuni de publicitate.

Datele colectate sunt anonime pentru noi, aşadar nu ne permit să tragem concluzii despre identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt stocate şi prelucrate de Facebook, iar o conectare la respectivul profil de utilizator este posibilă şi Facebook poate utiliza aceste date pentru propriile sale scopuri de publicitate, conform directivei Facebook privind utilizarea datelor (https://www.facebook.com/about/privacy/). Puteţi permite ca Facebook şi partenerii acestuia să afişeze reclame pe Facebook şi în afara Facebook. În acelaşi scop se poate stoca un modul cookie pe computerul dumneavoastră.

Consimţământul privind utilizarea pixelului pentru acţiunile vizitatorilor poate fi dat numai de utilizatorii cu o vârstă mai mare de 13 ani. Dacă nu aveţi această vârstă, vă rugăm să cereţi permisiunea tutorilor dumneavoastră.

Faceţi clic aici dacă doriţi să vă retrageţi consimţământul: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Dezactivați Facebook pixel

15. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea imaginilor oferite de Getty Images

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale companiei Getty Images. Getty Images este o agenţie de imagini din SUA. O agenţie de imagini este o companie care oferă pe piaţă imagini şi alte materiale cu imagini. De regulă, agenţiile de imagini comercializează fotografii, ilustraţii şi înregistrări video. Diferiţii clienţi, în special operatorii de pagini web, redacţii de presă scrisă şi televiziune şi agenţii publicitare, obţin prin agenţia de imagini licenţă pentru imaginile folosite de aceştia.

Compania operatoare a componentelor Getty Images este Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlanda.

Getty Images permite (dacă este posibil, gratuit) încorporarea de imagini disponibile pe piaţă (stock images). Încorporarea înseamnă includerea sau inserarea unui anumit conţinut străin, de exemplu date text, video sau imagini, pus la dispoziţie de o pagină web externă care apoi apare pe propria pagină web. Pentru integrare se utilizează aşa-numitul cod de încorporare. Un cod de încorporare este un cod HTML, care este inserat într-o pagină web de un operator de pagină web. Dacă un operator de pagină web a inserat un cod de încorporare, conţinutul extern al celeilalte pagini web va fi afişat imediat în mod implicit atunci când se accesează o pagină web. Pentru afişarea conţinutului străin, conţinutul extern este încărcat direct de pe cealaltă pagină web. Getty Images oferă la adresa http://www.gettyimages.de/resources/embed informaţii suplimentare privind încorporarea de conţinuturi.

Prin implementarea tehnică a codului de încorporare, care permite afişarea imaginilor oferite de Getty Images, adresa IP a conexiunii de internet prin care persoana vizată accesează pagina noastră web este transmisă către Getty Images. De asemenea, Getty Images colectează pagina noastră web, tipul de browser utilizat, limba browserului şi data/ora şi durata accesării. Mai mult, Getty Images poate colecta informaţii de navigare, care sunt informaţii privind care dintre subpaginile noastre au fost accesate de persoana vizată şi pe care linkuri s-a făcut clic, precum şi alte interacţiuni pe care persoana vizată le-a avut când a accesat pagina noastră web. Aceste date pot fi stocate şi analizate de Getty Images.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Getty Images sunt disponibile la adresa www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

16. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Google AdSense

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web serviciul Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea de publicitate pe pagini web ale părţilor terţe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează reclame afişate pe pagini web ale părţilor terţe care se potrivesc cu conţinuturile respectivei pagini web a părţii terţe. Google AdSense permite o targetare online a utilizatorului de internet bazată pe interese care este implementată prin generarea de profiluri individuale de utilizator.

Compania operatoare a componentei Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul componentei Google AdSense este integrarea reclamelor pe pagina noastră web. Google AdSense aplică un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Definiţia modulelor cookie este explicată mai sus. Prin aplicarea modulelor cookie, Alphabet Inc. poate să efectueze o analiză a utilizării paginii noastre web. La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Google AdSense, browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va transmite automat date către Alphabet Inc., prin componenta Google AdSense, în scopuri de publicitate online şi de decontare a comisioanelor. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Alphabet Inc. recepţionează date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care permit companiei Alphabet Inc., printre altele, să înţeleagă locul de origine al vizitatorilor şi al clicurilor şi, apoi, să permită decontarea comisioanelor.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, persoana vizată poate bloca oricând aplicarea modulelor cookie pe pagina noastră web folosind o setare a browserului web utilizat şi, astfel, poate refuza permanent aplicarea modulelor cookie. O astfel de setare a browserului web utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Alphabet Inc. să aplice un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie deja aplicat de Alphabet Inc. poate fi şters oricând prin intermediul browserului web sau al altor programe software.

Google AdSense utilizează aşa-numiţii pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un element grafic în miniatură integrat în pagini web pentru a permite înregistrarea de fişiere jurnal şi analiza acestor fişiere jurnal, pe baza cărora se poate efectua o evaluare statistică. Pe baza pixelilor de urmărire încorporați, Alphabet Inc. poate determina dacă şi când a fost deschisă o pagină web de către o persoană vizată şi care linkuri au fost accesate de către persoana vizată. Pixelii de urmărire servesc, printre altele, la evaluarea fluxului de vizitatori ai unei pagini web.

Prin Google AdSense, date cu caracter personal şi informaţii, care includ şi adresa IP şi sunt necesare pentru colectarea şi decontarea publicităţii afişate, sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate şi prelucrate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate transmite mai departe către părţi terţe, în anumite condiții, datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică.

Google AdSense este explicat detaliat la următorul link www.google.de/intl/de/adsense/start/.

17. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Google Analytics (cu funcţie de anonimizare)

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componenta Google Analytics (cu funcţie de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă înregistrarea, colectarea şi analizarea datelor referitoare la comportamentul utilizatorilor paginilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date privind pagina web de pe care de o persoană vizată a ajuns pe o altă pagină web (aşa-numita pagină de trimitere), ce subpagini ale paginii web au fost accesate sau cât de des şi cât timp a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea unei pagini web şi pentru efectuarea unei analize cost-beneficiu a publicităţii pe internet.

Compania operatoare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor utilizează pentru analiza web prin Google Analytics funcţia „_gat._anonymizeIp”. Cu ajutorul acestei funcţii, adresa IP a conexiunii de internet a persoanei vizate este prescurtată şi anonimizată de Google, la accesarea paginilor noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este analiza fluxurilor de utilizatori pe pagina noastră web. Google utilizează datele şi informaţiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea paginii noastre web, pentru a ne furniza rapoarte online care arată activităţile de pe paginile noastre web şi pentru a oferi alte servicii legate de utilizarea paginii noastre web.

Google Analytics aplică un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Definiţia modulelor cookie este explicată mai sus. Prin aplicarea modulelor cookie, Google poate să efectueze o analiză a utilizării paginii noastre web. La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Google Analytics, browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va transmite automat date către Google, prin componenta Google Analytics, în scopuri de analiză online. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google recepţionează date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care permit companiei Google, printre altele, să înţeleagă locul de origine al vizitatorilor şi al clicurilor şi, apoi, să permită decontarea comisioanelor.

Modulul cookie este utilizat pentru a stoca informaţii cu caracter personal, de exemplu ora accesării, locaţia de unde s-a efectuat accesarea şi frecvenţa vizitelor pe pagina noastră web efectuate de persoana vizată. La fiecare vizită pe paginile noastre, aceste date cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii de internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite mai departe către părţi terţe, în anumite condiții, datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, persoana vizată poate bloca oricând aplicarea modulelor cookie pe pagina noastră web folosind o setare a browserului web utilizat şi, astfel, poate refuza permanent aplicarea modulelor cookie. O astfel de setare a browserului web utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Google să aplice un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie deja aplicat de Google Analytics poate fi şters oricând prin intermediul browserului web sau alt altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a refuza şi de a împiedica colectarea de date legate de o utilizare a acestei pagini web şi generate de Google Analytics, precum şi prelucrarea acestor date de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce şi să instaleze o extensie de browser de la linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Această extensie de browser transmite către Google Analytics prin JavaScript că nu este permisă transmiterea către Google Analytics de date sau informaţii despre vizitele pe pagini web. Instalarea extensiei de browser este considerată de Google drept refuz. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este şters, formatat sau reinstalat la o dată ulterioară, persoana vizată trebuie să reinstaleze extensia de browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă extensia de browser a fost dezinstalată de către persoana vizată sau de o altă persoană, care este atribuibilă sferei lor de competenţă, sau este dezactivată, există posibilitatea de a efectua reinstalarea sau reactivarea extensiei de browser.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Google sunt disponibile la adresele https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ şi http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat detaliat la următorul link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Google Remarketing

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web serviciile Google Remarketing. Google Remarketing este o funcţie a Google AdWords care permite unei companii să afişeze publicitate utilizatorilor de internet care au vizitat anterior pagina web a companiei. Integrarea funcţiei Google Remarketing permite, prin urmare, unei companii să creeze publicitate bazată pe utilizatori şi, astfel, să afişeze utilizatorilor de internet publicitate relevantă pentru interesul acestora.

Compania operatoare a serviciilor Google Remarketing este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google Remarketing este afişarea de publicitate relevantă pentru utilizatorii interesaţi. Google Remarketing ne permite să afişăm pe reţeaua Google sau pe alte pagini web reclame care sunt adaptate la nevoile şi interesele individuale ale utilizatorilor de internet.

Google Remarketing aplică un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. Definiţia modulelor cookie este explicată mai sus. Prin aplicarea modulului cookie, Google permite recunoaşterea vizitatorului paginii noastre web dacă acesta accesează pagini web consecutive care fac parte din reţeaua de publicitate a Google. La fiecare accesare a unei pagini web pe care s-a integrat serviciul Google Remarketing, browserul web al persoanei vizate se identifică automat la Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google recepţionează date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al persoanei vizate, pe care compania Google le utilizează, printre altele, pentru afişarea de publicitate relevantă pentru utilizatorii interesaţi.

Modulul cookie este utilizat pentru a stoca informaţii cu caracter personal, de exemplu paginile web accesate de persoana vizată. La fiecare vizită pe paginile noastre, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii de internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite mai departe către părţi terţe, în anumite condiții, datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, persoana vizată poate bloca oricând aplicarea modulelor cookie pe pagina noastră web folosind o setare a browserului web utilizat şi, astfel, poate refuza permanent aplicarea modulelor cookie. O astfel de setare a browserului web utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Google să aplice un modul cookie pe sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie deja aplicat de Google Analytics poate fi şters oricând prin intermediul browserului web sau alt altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a refuza publicitatea bazată pe interese efectuată de Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads din fiecare browser web utilizat de respectiva persoană vizată şi să efectueze acolo setările dorite.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Google sunt disponibile la adresa www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Google+

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web drept componentă butonul Google+. Google+ este o aşa-numită reţea socială. O reţea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care de obicei le permite utilizatorilor să comunice între ei şi să interacţioneze într-un spaţiu virtual. O reţea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii şi experienţe sau permite comunităţii de internet să furnizeze informaţii personale sau legate de afaceri. Google+ permite utilizatorilor reţelei sociale, printre altele, crearea de profiluri private, încărcarea de fotografii şi crearea de reţele prin cereri de prietenie.

Compania operatoare a componentei Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat un buton Google+, browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin butonul Google+, o reprezentare a butonului Google+ corespunzător de la Google. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Google află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată. Informaţii detaliate despre Google+ sunt disponibile la adresa developers.google.com/+/.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul Google+, Google va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin butonul Google+ şi asociate de Google cu contul Google+ al persoanei vizate.

Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Google+ integrate pe pagina noastră web şi oferă astfel o recomandare Google+1, Google asociază aceste informaţii cu contul personal de utilizator Google+ al persoanei vizate şi stochează aceste date cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+1 a persoanei vizate şi o face disponibilă public în conformitate cu termenii şi condiţiile acceptate în acest sens de persoana vizată. Ulterior, o recomandare Google+1 dată de persoana vizată de pe această pagină web este stocată şi procesată, de regulă, împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele de cont Google+ utilizat de către persoana vizată şi fotografia stocată în acest cont, în alte servicii Google, cum ar fi rezultatele motorului de căutare Google, contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu, pe paginile web sau în legătură cu reclame. În plus, Google poate lega vizita pe această pagină web cu alte date cu caracter personal stocate de Google. Google înregistrează aceste informaţii cu caracter personal cu scopul de a îmbunătăţi sau de a optimiza diferitele servicii oferite de Google.

Google primeşte, prin butonul Google+, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul Google+ în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe butonul Google+.

În cazul în care o transmitere de date cu caracter personal către Google nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul Google+ înainte de accesarea paginii noastre web.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Google sunt disponibile la adresa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Indicaţii suplimentare oferite de Google referitoare la butonul Google+1 pot fi obţinute la adresa developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Google AdWords

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web serviciul Google AdWords. Google AdWords este un serviciu pentru publicitatea prin internet care permite agenţiei de publicitate să plaseze reclame în rezultatele motorului de căutare Google şi în reţeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unei agenţii de publicitate să predefinească cuvinte cheie specifice cu ajutorul cărora o reclamă este afişată în rezultatele motorului de căutare Google numai atunci când utilizatorul foloseşte motorul de căutare pentru a găsi un rezultat de căutare pe bază de cuvinte cheie. În reţeaua de publicitate Google, reclamele sunt distribuite pe paginile web relevante folosind un algoritm automat și luând în considerare cuvintele cheie definite anterior.

Compania operatoare a serviciilor oferite de Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google AdWords este promovarea paginii noastre web prin afişarea de publicitate relevantă pentru utilizatorii interesaţi pe paginile web ale părţilor terţe şi în rezultatele motorului de căutare Google şi afişarea de publicitate a părţilor terţe pe pagina noastră web.

Dacă o persoană vizată ajunge pe pagina noastră web printr-o reclamă Google, un aşa-numit modul cookie de conversie este preluat, prin Google, de sistemul informatic utilizat de persoana vizată. Definiţia modulelor cookie este explicată mai sus. Un modul cookie de conversie îşi pierde valabilitatea după 30 de zile şi nu serveşte la identificarea persoanei vizate. Dacă modulul cookie de conversie nu a expirat, acesta este utilizat pentru a verifica dacă pe pagina noastră web au fost accesate anumite subpagini, de exemplu coşul de cumpărături de la un sistem de magazin online. Pe baza modulului cookie de conversie, atât noi cât şi Google putem determina dacă o persoană vizată care ajunge pe pagina noastră web printr-o reclamă AdWords a generat vânzări, adică a finalizat sau nu o cumpărătură.

Datele şi informaţiile colectate prin utilizarea modulului cookie de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici ale vizitelor pentru pagina noastră web. Aceste statistici ale vizitelor sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost trimişi la noi prin reclame AdWords, pentru a confirma succesul sau eşecul fiecărei reclame AdWords şi de a optimiza reclamele noastre AdWords în viitor. Nici compania noastră şi nici alte agenţii de publicitate ale Google AdWords nu primesc informaţii de la Google cu ajutorul cărora ar putea fi identificată persoana vizată.

Modulul cookie de conversie este utilizat pentru a stoca informaţii cu caracter personal, de exemplu paginile web accesate de persoana vizată. La fiecare vizită pe paginile noastre, datele cu caracter personal, inclusiv adresa IP a conexiunii de internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de către Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite mai departe către părţi terţe, în anumite condiții, datele cu caracter personal colectate prin această procedură tehnică.

Aşa cum s-a menţionat mai sus, persoana vizată poate bloca oricând aplicarea modulelor cookie pe pagina noastră web folosind o setare a browserului web utilizat şi, astfel, poate refuza permanent aplicarea modulelor cookie. O astfel de setare a browserului web utilizat ar împiedica, de asemenea, ca Google să aplice un modul cookie de conversie pe sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie deja aplicat de Google AdWords poate fi şters oricând prin intermediul browserului web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a refuza publicitatea bazată pe interese efectuată de Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să acceseze linkul www.google.de/settings/ads din fiecare browser web utilizat de respectiva persoană vizată şi să efectueze acolo setările dorite.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Google sunt disponibile la adresa www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. Google Tag Manager

Această pagină web utilizează Google Tag Manager. Cu ajutorul acestui serviciu, tag-urile de pe pagina web pot fi administrate printr-o interfaţă. Google Tag Manager implementează tag-uri. Ce înseamnă asta: Nu se utilizează module cookie şi nu se înregistrează date cu caracter personal. Google Tag Manager activează alte tag-uri, care înregistrează date la nevoie. Totuşi, Google Tag Manager nu accesează aceste date. Dacă la nivel de domeniu sau de modul cookie are loc o dezactivare, aceasta se aplică pentru toate tag-urile de urmărire, dacă acestea au fost implementate cu Google Tag Manager.

22. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Instagram

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept platformă audiovizuală și care permite utilizatorilor să partajeze fotografii şi materiale video, precum şi să disemineze astfel de date în alte reţele sociale.

Compania operatoare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SUA.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Instagram (butonul Instagram), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta Instagram, o reprezentare a componentei Instagram corespunzătoare de la Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul Instagram, Instagram va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta Instagram şi asociate de Instagram cu contul de Instagram al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Instagram integrate pe pagina noastră web, datele şi informaţiile transmise cu acel clic sunt asociate cu contul personal de utilizator Instagram al persoanei vizate şi sunt stocate şi prelucrate de Instagram.

Instagram primeşte, prin componenta Instagram, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de Instagram în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Instagram. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către Instagram nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de Instagram înainte de accesarea paginii noastre web.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Instagram sunt disponibile la adresele https://help.instagram.com/155833707900388 şi www.instagram.com/about/legal/privacy/.

23. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea LinkedIn

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale LinkedIn Corporation. LinkedIn este o reţea socială bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte profesionale existente să se conecteze între ei şi să îşi facă noi contacte profesionale. Peste 400 milioane de persoane înregistrate utilizează LinkedIn în peste 200 de ţări. Astfel, LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contacte profesionale şi una din cele mai vizitate pagini web din lume.

Compania operatoare a serviciului LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru aspecte ce ţin de protecţia datelor în afara SUA responsabilă este LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare accesare a paginii noastre web, pe care s-a integrat o componentă LinkedIn (modul de extensie LinkedIn), această componentă determină ca browserul utilizat de persoana vizată să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei de la LinkedIn. Informaţii suplimentare referitoare la modulul de extensie LinkedIn sunt disponibile la adresa https://developer.linkedin.com/plugins. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, LinkedIn află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul LinkedIn, LinkedIn va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta LinkedIn şi asociate de LinkedIn cu contul de LinkedIn al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele LinkedIn integrate pe pagina noastră web, LinkedIn asociază aceste informaţii cu contul personal de utilizator LinkedIn al persoanei vizate şi stochează aceste date cu caracter personal.

LinkedIn primeşte, prin componenta LinkedIn, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de LinkedIn în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta LinkedIn. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către LinkedIn nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de LinkedIn înainte de accesarea paginii noastre web.

LinkedIn oferă la adresa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls posibilitatea de dezabonare de la mesaje prin e-mail, mesaje SMS şi reclame ţintite, precum şi de gestionare a setărilor pentru reclame. LinkedIn lucrează şi cu parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua şi Lotame, care pot aplica module cookie. Astfel de module cookie pot fi refuzate la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de LinkedIn sunt disponibile la adresa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Directiva privind modulele cookie aplicată de LinkedIn este disponibilă la adresa www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Pinterest

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale Pinterest Inc. Pinterest este o aşa-numită reţea socială. O reţea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe internet, o comunitate online, care de obicei le permite utilizatorilor să comunice între ei şi să interacţioneze într-un spaţiu virtual. O reţea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii şi experienţe sau permite comunităţii de internet să furnizeze informaţii personale sau legate de afaceri. Pinterest permite utilizatorilor reţelei sociale să publice, printre altele, colecţii de imagini şi imagini individuale, precum şi descrieri pe panouri virtuale cu pinuri (aşa-numita adăugare de pinuri), care pot fi apoi partajate cu alţi utilizatori (aşa-numita readăugare de pinuri) sau se pot adăuga comentarii la ele.

Compania operatoare a serviciului Pinterest este Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, SUA.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Pinterest (butonul Pinterest), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta Pinterest, o reprezentare a componentei Pinterest corespunzătoare de la Pinterest. Informaţii detaliate despre Pinterest sunt disponibile la adresa https://pinterest.com/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Pinterest află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul Pinterest, Pinterest va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta Pinterest şi asociate de Pinterest cu contul de Pinterest al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Pinterest integrate pe pagina noastră web, Pinterest asociază aceste informaţii cu contul personal de utilizator Pinterest al persoanei vizate şi stochează aceste date cu caracter personal.

Pinterest primeşte, prin componenta Pinterest, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de Pinterest în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Pinterest. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către Pinterest nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de Pinterest înainte de accesarea paginii noastre web.

Directiva privind protecţia datelor publicată de Pinterest, care este disponibilă la adresa about.pinterest.com/privacy-policy, oferă informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Pinterest.

25. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Shariff

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componenta Shariff. Componenta Shariff pune la dispoziţie butoane de media socială care sunt conforme cu prevederile privind protecţia datelor. Shariff a fost dezvoltată de revista germană de IT c't şi publicată de GitHub, Inc.

Dezvoltatorul componentei este GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, SUA.

De obicei, soluţiile de butoane oferite de reţelele sociale transmit date cu caracter personal către respectiva reţea socială deja atunci când un utilizator vizitează o pagină web pe care s-a integrat deja un buton de media socială. Prin utilizarea componentei Shariff, datele cu caracter personal sunt transmise către reţelele sociale numai când vizitatorul activează unul din butoanele de media socială. Informaţii suplimentare referitoare la componenta Shariff pot fi obţinute de la revista de IT c't la adresa http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Utilizarea componentei Shariff are rolul de a proteja datele cu caracter personal ale vizitatorilor paginii noastre web şi, în acelaşi timp, de a ne permite să integrăm pe această pagină web o soluţie de buton pentru reţele sociale.

Informaţii suplimentare şi dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de GitHub sunt disponibile la adresa help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

26. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Twitter

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging accesibil public în mai multe limbi, prin care utilizatorii pot publica şi distribui aşa-numite tweet-uri, sub formă de mesaje scurte, care sunt limitate la 140 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt vizibile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu sunt înregistraţi pe Twitter. Tweet-urile sunt afişate şi aşa-numiţilor followeri ai respectivului utilizator. Followeri sunt ceilalţi utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile unui utilizator. De asemenea, Twitter vă permite să vă adresaţi unui public larg prin hashtag-uri, linkuri sau retweet-uri.

Compania operatoare a serviciului Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Twitter (butonul Twitter), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta Twitter, o reprezentare a componentei Twitter corespunzătoare de la Twitter. Informaţii suplimentare referitoare la butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Twitter află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este de a distribui mai departe conţinutul acestei pagini web pentru a permite utilizatorilor noştri să facă cunoscută această pagină web în lumea digitală şi să mărească numărul vizitatorilor noştri.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul Twitter, Twitter va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta Twitter şi asociate de Twitter cu contul de Twitter al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Twitter integrate pe pagina noastră web, datele şi informaţiile transmise cu acel clic sunt asociate cu contul personal de utilizator Twitter al persoanei vizate şi sunt stocate şi prelucrate de Twitter.

Twitter primeşte, prin componenta Twitter, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de Twitter în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Twitter. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către Twitter nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de Twitter înainte de accesarea paginii noastre web.

Dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de Twitter sunt disponibile la adresa twitter.com/privacy.

27. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea Xing

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale Xing. Xing este o reţea socială bazată pe web care permite utilizatorilor cu contacte profesionale existente să se conecteze între ei şi să îşi facă noi contacte profesionale. Utilizatorii individuali îşi pot crea un profil personal pe reţeaua Xing. Companiile pot, de exemplu, crea profiluri de companii sau publica locuri de muncă vacante pe reţeaua Xing.

Compania operatoare a serviciului Xing este XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă Xing (modulul de extensie Xing), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta Xing, o reprezentare a componentei Xing corespunzătoare de la Xing. Informaţii suplimentare referitoare la modulul de extensie Xing sunt disponibile la adresa https://dev.xing.com/plugins. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Xing află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul Xing, Xing va detecta – la fiecare accesare a paginii noastre web de către respectiva persoană vizată şi pe întreaga durată a vizitei pe pagina noastră web – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate prin componenta Xing şi asociate de Xing cu contul de Xing al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul din butoanele Xing integrate pe pagina noastră web, de exemplu pe butonul „Partajare”, Xing asociază aceste informaţii cu contul personal de utilizator Xing al persoanei vizate şi stochează aceste date cu caracter personal.

Xing primeşte, prin componenta Xing, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de Xing în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta Xing. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către Xing nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de Xing înainte de accesarea paginii noastre web.

Dispoziţiile privind protecţia datelor publicate de Xing, care sunt disponibile la adresa www.xing.com/privacy, oferă informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Xing. De asemenea, Xing a publicat la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection indicaţii legate de protecţia datelor pentru butonul de partajare XING.

28. Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la aplicarea şi utilizarea YouTube

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale YouTube. YouTube este un portal video online care permite celor care publică materiale video să publice în mod gratuit videoclipuri şi altor utilizatori le permite vizualizarea, evaluarea şi comentarea gratuită a acestora. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de materiale video, aşadar prin intermediul portalului online pot fi accesate atât filme şi emisiuni TV complete, cât şi materiale video muzicale, trailere sau materiale video realizate personal de către utilizatori.

Compania operatoare a serviciului YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

La fiecare accesare a paginilor individuale ale acestei pagini web, care este gestionată de operatorul responsabil cu prelucrarea datelor şi pe care s-a integrat o componentă YouTube (modulul de extensie YouTube), browserul web de pe sistemul informatic al persoanei vizate va descărca automat, prin componenta YouTube, o reprezentare a componentei YouTube corespunzătoare de la YouTube. Informaţii suplimentare referitoare la YouTube sunt disponibile la adresa https://www.youtube.com/yt/about/de/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, YouTube şi Google află care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan pe contul YouTube, YouTube va detecta – la fiecare accesare a unei subpagini care conţine un video YouTube – care subpagină concretă a paginii noastre web este accesată de către respectiva persoană vizată. Aceste informaţii sunt colectate de YouTube şi Google şi asociate cu contul de YouTube al persoanei vizate.

YouTube şi Google primesc, prin componenta YouTube, informaţii despre o vizită pe pagina noastră web de către persoana vizată, atunci când persoana vizată este conectată în acelaşi timp pe contul de YouTube în timpul accesării paginii noastre web, lucru care se întâmplă indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe un material video de pe YouTube. În cazul în care o astfel de transmitere de informaţii către YouTube şi Google nu este dorită de persoana vizată, atunci aceasta poate preveni transmiterea acestora prin deconectarea din contul de YouTube înainte de accesarea paginii noastre web.

Dispoziţiile privind protecţia datelor publicate de YouTube, care sunt disponibile la adresa www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informaţii cu privire la colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube şi Google.

29. Metoda de plată: Dispoziţii privind protecţia datelor cu privire la PayPal ca metodă de plată

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor a integrat pe această pagină web componente ale PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plăţile sunt procesate prin aşa-numite conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau profesionale. De asemenea, la PayPal se pot procesa plăţi virtuale prin cărţi de credit, atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat printr-o adresă de e-mail, tocmai de aceea nu există numere de cont clasice. PayPal permite efectuarea de plăţi online către părţi terţe şi primirea de plăţi. PayPal preia şi funcţii de administrator şi oferă servicii de protecţie a cumpărătorilor.

Compania europeană operatoare a serviciului PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Dacă persoana vizată alege „PayPal” drept opţiune de plată în magazinul nostru online în timpul procesului de plasare a comenzii, datele privind persoana vizată vor fi transmise automat către PayPal. Prin selectarea acestei opţiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea plăţii.

Datele cu caracter personal transmise către PayPal sunt, de obicei, prenumele, numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare pentru procesarea plăţii. Pentru executarea contractului de cumpărare sunt necesare şi date cu caracter personal care sunt legate de comanda respectivă.

Transmiterea datelor este destinată pentru procesarea plăţii şi prevenirea fraudei. Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor va transfera către PayPal date cu caracter personal în special dacă există un interes legitim pentru transmitere. Datele cu caracter personal transferate între PayPal şi operatorul responsabil cu prelucrarea datelor pot fi transmise de PayPal către birouri de credit. Această transmitere este destinată pentru verificarea identităţii şi a bonităţii.

Dacă este necesar, PayPal va transmite datele cu caracter personal mai departe către societăţi afiliate şi furnizori de servicii sau subcontractanţi, în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau dacă datele trebuie să fie procesate în comandă.

Persoana vizată are posibilitatea de a-şi retrage oricând consimţământul dat serviciului PayPal pentru gestionarea datelor cu caracter personal. O retragere nu va avea niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în mod obligatoriu pentru cu procesarea plăţii (conform contractului).

Dispoziţiile valabile privind protecţia datelor aplicate de PayPal pot fi accesate la adresa www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

30. Temeiul juridic pentru prelucrare

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD serveşte drept temei juridic pentru operaţiunile de prelucrare pentru care obţinem consimţământ pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă, aşa cum este cazul, de exemplu, când operaţiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau prestarea unui serviciu sau pentru o contraprestaţie, prelucrarea se va baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD. Acelaşi lucru se aplică şi operaţiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru executarea de măsuri precontractuale, de exemplu în cazul unor solicitări legate de produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră este supusă unei obligaţii legale care prevede prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prelucrarea se va baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Cum ar fi, de exemplu, în cazul în care un vizitator ar fi rănit în compania noastră şi numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informaţii vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părţi terţe. În acest caz, prelucrarea se va baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (d) din RGPD. În ultimă instanță, procedurile de prelucrare se pot baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Acest temei juridic este utilizat pentru operaţiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menţionate mai sus, dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unei părţi terţe, în măsura în care nu prevalează interesele, drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate. Astfel de operaţiuni de prelucrare ne sunt permise în mod special deoarece au fost menţionate în mod specific de legiuitorul european. Acesta a considerat că un interes legitim poate fi asumat în cazul în care persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47 propoziţia 2 din RGPD).

31. Interesele legitime urmărite de operator sau de către o parte terţă la prelucrare

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, interesul nostru legitim este de a ne desfăşura activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaţilor şi acţionarilor noştri.

32. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul utilizat pentru a determina perioada de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală. După expirarea acestei perioade, respectivele date se elimină în mod obişnuit, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru executarea sau iniţierea unui contract.

33. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerinţă legală sau contractuală; cerinţa necesară pentru a încheia un contract; obligaţia persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecinţe ale nefurnizării de astfel de date

Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este parţial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din prevederi contractuale (de exemplu, informaţii privind partea contractantă). Uneori poate fi necesar, pentru încheierea unui contract, ca persoana vizată să ne ofere date cu caracter personal, care trebuie să fie ulterior prelucrate de către noi. Persoana vizată are, de exemplu, obligaţia de a ne furniza date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecinţă imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizată. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de către persoana vizată, aceasta trebuie să ia legătura cu responsabilul nostru cu protecţia datelor. Responsabilul nostru cu protecţia datelor explică persoanei vizate, de la caz la caz, dacă furnizarea de date cu caracter personal este stipulată prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligaţia de a furniza datele cu caracter personal şi consecinţele nefurnizării acestor date.

34. Existenţa unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu luăm decizii bazate pe un proces decizional automatizat sau pe crearea de profiluri.

Această declaraţie privind protecţia datelor fost realizată cu generatorul de declaraţii privind protecţia datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, în calitate de responsabil extern cu protecţia datelor, în colaborare cu RC GmbH, care reciclează computere folosite şi cabinetul de avocatură WILDE BEUGER SOLMECKE.

Share Print
uvex
SAFETY